Swedish Round Dance Association

Svenska Rounddansförbundet

Kallelse till Riksmöte i Eskilstuna den 21 mars kl.09.30 i Dansens Hus Rinmansgatan 12

Förslag till Dagordning

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Stämmans behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning, anmälan övriga frågor
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
 7. Närvaroförteckning
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Årsbokslut
 10. Revisionsberättelse
 11. Beslut om ansvarsfrihet
 12. Verksamhetsplan
 13. Val av ordförande för en tid av 2år
 14. Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Förslag av plats för riksstämma 2021
 18. Fastställande plats för höstmöte 2020
 19. Rapporter från styrelsen
 20. Motioner
 21. Cuersamordnare
 22. Webredaktör
 23. Övriga frågor
 24. Avtackningar
 25. Mötets avslutande

 

 

Välkomna

Jan Serrander      Ordf SRDA